Algemene Voorwaarden SØSOUL – House of Happiness

Deze algemene voorwaarden zijn bedoeld om je te helpen begrijpen wat je kunt verwachten wanneer je gebruikmaakt van onze diensten, zoals coaching, workshops en de verhuur van onze prachtige ruimtes. We hebben geprobeerd alles zo duidelijk en beknopt mogelijk te maken en houden je op de hoogte van eventuele wijzigingen in onze voorwaarden.

Welkom bij SØSOUL – House of Happiness!

Wij zijn een bedrijf gevestigd in Nederland

aan de Anjeliersstraat 46 HS, 1015 NH, Amsterdam. 

KVK-nummer: 74218429. 

In dit document worden wij soms “wij” of “SØSOUL” genoemd.

Bij SØSOUL nemen we onze verantwoordelijkheden serieus en streven we ernaar om jou een geweldige ervaring te bieden. Als je vragen hebt of iets in dit document niet begrijpt, neem dan gerust contact met ons op via de onderstaande gegevens.

 1. Definities
 • SØSOUL: De onderneming gevestigd te Anjeliersstraat 46 HS, 1015 NH, Amsterdam.
 • Klant: Degene die een dienst of product afneemt van SØSOUL.
 • Dienst: Alle door SØSOUL aangeboden diensten, zoals coaching, workshops, en verhuur van ruimtes.
 1. Toepasselijkheid
 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van SØSOUL, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 1. Overeenkomst
 • Een overeenkomst komt tot stand na schriftelijke bevestiging door SØSOUL of door aanvaarding van een aanbod door de klant.
 • Wijzigingen in de overeenkomst zijn alleen bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
 1. Coaching
 • Betaling: Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.
 • Annulering: Annulering dient minimaal 24 uur voor de aanvang van de dienst te geschieden. Bij annulering binnen 24 uur of no-show is de volledige prijs verschuldigd.
 • Aansprakelijkheid: Deelname aan coaching geschiedt op eigen risico. SØSOUL is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit het gebruik van haar diensten.
 1. Workshops
 • Inschrijving en Betaling: Inschrijving is definitief na ontvangst van betaling. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
 • Annulering en Wijziging: Annulering dient minimaal 48 uur voor de aanvang van de workshop te geschieden. Bij annulering binnen 48 uur of no-show is de volledige prijs verschuldigd. SØSOUL behoudt zich het recht voor om een workshop te annuleren of te verplaatsen bij onvoldoende deelnemers of overmacht.
 • Aansprakelijkheid: Deelname aan workshops geschiedt op eigen risico. SØSOUL is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit het gebruik van haar diensten.
 1. Verhuur van Ruimtes
 • Reservering en Betaling: Reservering is definitief na ontvangst van betaling. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
 • Annulering en Wijziging: Annulering dient minimaal 7 dagen voor de gereserveerde datum te geschieden. Bij annulering binnen 7 dagen of no-show is de volledige prijs verschuldigd. SØSOUL behoudt zich het recht voor om een reservering te annuleren of te verplaatsen bij overmacht.
 • Aansprakelijkheid: Huur van ruimtes geschiedt op eigen risico. SØSOUL is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit het gebruik van haar ruimtes.
 1. Intellectueel Eigendom
 • Alle door SØSOUL verstrekte materialen blijven eigendom van SØSOUL.
 • Zonder schriftelijke toestemming van SØSOUL mogen deze materialen niet worden gereproduceerd of openbaar gemaakt.
 1. Privacy
 • SØSOUL verwerkt persoonsgegevens volgens de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
 • Persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst en worden niet aan derden verstrekt zonder toestemming van de klant.
 1. Toepasselijk Recht en Geschillen
 • Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 • Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

Privacybeleid SØSOUL – House of Happiness

Waarom verzamelen wij persoonlijke data?

 • Voldoen aan contractuele verplichtingen.
 • Verbetering van de geleverde diensten.
 • Informeren over wijzigingen in diensten.
 • Directe marketing.
 • Verbetering van marketingprestaties.
 • Verbetering van onze websites en monitoring van gebruikstrends.
 • Statistische analyse en marktonderzoek.

Rechtsgrondslagen voor Verwerking

 • Toestemming: Verwerking gebaseerd op jouw toestemming.
 • Contractuele Noodzaak: Verwerking om te voldoen aan contractuele verplichtingen.
 • Legitieme Belangen: Verwerking voor legitieme zakelijke belangen.

Met wie delen wij jouw gegevens?

 • Externe gegevensverwerkers die noodzakelijk zijn voor het leveren van onze diensten. SØSOUL deelt geen gegevens met derden voor hun eigen doeleinden.

Waar worden mijn gegevens bewaard?

 • SØSOUL draagt persoonlijke gegevens over naar derde landen (zoals de VS) met passende waarborgen conform de AVG.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

 • Toestemming: Zolang we jouw toestemming hebben.
 • Legitieme Belangen: Zolang nodig voor onze legitieme belangen.

Jouw rechten

 • Toestemming intrekken: Recht om jouw toestemming in te trekken.
 • Recht op toegang: Recht om te weten welke gegevens we verwerken.
 • Recht op wissen: Recht om te verzoeken dat we jouw gegevens wissen.
 • Recht op rectificatie: Recht om onjuiste gegevens te laten corrigeren.
 • Recht op beperking: Recht om de verwerking te beperken.
 • Recht op bezwaar: Recht om bezwaar te maken tegen verwerking.
 • Recht op overdraagbaarheid: Recht om gegevens over te dragen aan een andere provider.
 • Recht om te klagen: Recht om een klacht in te dienen bij ons of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.